1

Kryteria członkostwa

Kto może zostać członkiem
Członkiem Forum może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność na obszarze działania Forum
i jest pracodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).


Konieczne dokumenty
Kandydat na Członka Forum musi złożyć wypełnioną i podpisaną:

WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja

DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO FORUM

oswiadczenie

OŚWIADCZENIE O NOTACH

zobowiazanie

DANE FIRMY

2

Wprowadzenie kandydata
Kandydat na Członka Forum powinien uzyskać rekomendację dwóch członków Forum

3

Zatwierdzenie
Kandydaturę na Członka Forum musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Forum.

4

Składki – zasady ogólne
Wpisowe jednorazowe wynosi 1000,00 PLN (nota wpisowa)
Składka miesięczna wynosi 300,00 PLN (nota miesięczna)


Składki mogą być płacone w formie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych not członkowskich wystawianych przez Biuro Forum