Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży

18 grudnia 2014 r. prezes Lubelskiego Forum Pracodawców Zbigniew Michalak podpisał Porozumienie w sprawie funkcjonowania w naszym województwie Partnerstwa na rzecz realizacji zadania „Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży”.  LFP jest jednym z 29 sygnatariuszy tego dokumentu.


Instytucje, które przystąpiły do Porozumienia zobowiązały się do współpracy przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia, a przede wszystkim do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji młodych osób w zakresie zatrudnienia. Wspólne działania mają inspirować, ale też doprowadzić do opracowywania oraz upowszechniania najbardziej efektywnych metod pracy z młodymi ludźmi.
Porozumienie ma charakter otwarty i każda instytucja działająca na rzecz osób młodych, może przystąpić do Porozumienia. Oprócz LFP dokument podpisało między innymi Kuratorium Oświaty, Lubelska Wojewódzka Komenda Hufców Pracy, Miejski Urząd Pracy, Lubelska Fundacja Rozwoju. Funkcję koordynatora działań będących przedmiotem Porozumienia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.