Absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przedstawiciele Lubelskiego Forum Pracodawców spotkali sią na Walnym Zebraniu w dniu 6 czerwca 2014 r. i zdecydowaną większością głosów  udzieli absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok.  W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby uprawione do głosowania.


W tym roku Walne Zebranie odbyło się w Kazimierzu nad Wisłą, w Pensjonacie Kazimierskim.  Podczas głosowań członkowie zatwierdzali Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sprawozdanie finansowe i głosowali tajnie nad absolutorium dla każdego członka Zarządu. Zbigniew Michalak, prezes LFP uzyskał 41 głosów „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. W imieniu Zarządu prezes Z. Michalak posumował ubiegły rok, w którym odbyły się uroczystości związane z XX-leciem działalności Forum. Przypomniał o inwestycjach i remontach, a także spotkaniach i szkoleniach na temat podatków i prawa przydatnego dla szefów firm. Przedstawił także plany na bieżący rok – m.in. zapowiedział Misję Gospodarczą do Ameryki Południowej i kolejne szkolenia dla członków Forum. Poinformował także, że Zarząd LFP na czerwcowym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie obniżenia składki członkowskiej. Obecnie do Lubelskiego Forum Pracodawców należy 57 firm.     
Głosowanie w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej -  zgodnie ze Statutem i Regulaminem Walnego Zebrania – odbywało się jawnie. Wszyscy członkowie KR uzyskali absolutorium. „Za” – w każdym przypadku było  41 osób i w każdym z tych głosowań jedna  osoba  „wstrzymywała się” od głosu.