Zbigniew Michalak w Radzie KIG: Nasz głos w Krajowej Izbie Gospodarczej

Prezes Zbigniew Michalak został członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Posiedzenie odbyło się 16 maja br. w Warszawie. Podczas spotkania nowi członkowie złożyli ślubowanie między innymi deklarując przestrzegać etyki w biznesie. Drugim, nowym członkiem Rady KIG został Sławomir Obidziński z Górniczej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Spotkanie Rady KIG zostało zwołane zgodnie ze Statutem organizacji, w celu zatwierdzenia uchwał dotyczących m.in. rocznych sprawozdań finansowych, omówienia bieżącej działalności, a także udzielenia absolutorium członkom Zarządu KIG.     

Zgodnie ze Statutem KIG - Rada podejmuje uchwały w sprawach członkowskich, ustala roczne programy działania Izby i zatwierdza plany finansowe, na wniosek Prezesa powołuje członków Zarządu oraz rozpatruje Jego sprawozdania z wykonania planów finansowych. Ponadto, Rada powołuje i odwołuje członków Prezydium oraz rozpatruje sprawozdania z Jego działalności.

KIG logo