Nasze projekty

Konkurs "Lato Kreatywnych"

LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW JAKO PARTNER PROJEKTU @lterEgo

ogłasza konkurs „LATO KREATYWNYCH” dla studentów trzeciego, czwartego bądź piątego roku lub absolwentów studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych w Polsce lub za granicą.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM KONKURSIE – NAGRODĄ JEST DWUMIESIĘCZNA PŁATNA PRAKTYKA ZA 3.600 ZŁ !!!

SZCZEGÓŁY – ZAJRZYJ DO REGULAMINU

 

REGULAMIN KONKURSU "LATO KREATYWNYCH”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu " Lato Kreatywnych", zwanego dalej Konkursem jest: Lubelskie Forum Pracodawców, zwane w dalszej części Regulaminu- Organizatorem.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które są studentami trzeciego, czwartego bądź piątego roku lub absolwentami studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych w Polsce lub za granicą. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od dnia 12 czerwca 2007r. do dnia 16 lipca 2007r.


II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia swego udziału w konkursie do dnia 16 lipca 2007r. poprzez dostarczenie Organizatorowi swego życiorysu wraz z pracą konkursową na jeden z tematów wskazanych w Załączniku do niniejszego Konkursu.

 2. Spośród osób, które w wyznaczonym terminie zgłosiły swój udział w Konkursie zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową zwycięzca, zwany dalej Laureatem, który uzyska możliwość odbycia płatnych praktyk u Organizatora.

 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 lipca 2007r. r. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu @lterEgo przy ul. Tetmajera 21 w Lublinie oraz tablicy ogłoszeń w Lubelskim Forum Pracodawców, ul. Nadbystrzycka 38H w Lublinie, oraz umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej pod adresami www.alterego.lublin.pl oraz www.lfp.biz.pl

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§ 5 PRAKTYKI
1. Organizator, zapewnia Laureatowi płatną praktykę.

2. Z tytułu odbycia praktyki, Laureat otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800,00 PLN (słownie tysiąc osiemset złotych), przy czym Organizator zastrzega sobie prawo wypłaty wynagrodzenia po uzyskaniu środków z przeznaczeniem na to wynagrodzenie od instytucji finansującej.

3. Termin rozpoczęcia praktyki, jak też inne warunki odbywania praktyki, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Laureatem, przy czym termin jej rozpoczęcia nie może nastąpić później niż dnia 1 sierpnia 2007r.

4. Czas trwania praktyki wynosi 2 (dwa) miesiące.

5. Organizator nie ma obowiązku zapłaty Laureatowi żadnych dodatkowych świadczeń, w szczególności kosztów dojazdu lub zakwaterowania, z wyłączeniem wynagrodzenia za odbycie praktyki.

§ 6 OPŁATY I PODATKI

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Laureat, w związku z zawartą z Organizatorem umową o praktykę.

§ 7 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby praktyk, oraz proponowanych dziedzin praktyk.

§ 9

Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym zadania konkursowe, przekazane Organizatorowi przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

§ 10

Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem życiorysu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby przedmiotowego Konkursu („Baza Danych”). Organizator będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 11

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Biura Projektu @lterEgo przy ul. Tetmajera 21 w Lublinie oraz w Lubelskim Forum Pracodawców, ul. Nadbystrzycka 38H w Lublinie, a także na stronie internetowej pod adresami www.alterego.lublin.pl oraz www.lfp.biz.pl

§ 13

Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN KONKURSU „LATO KREATYWNYCH”

Wykaz tematów prac konkursowych

Reprezentujesz firmę usługowa stanowiąca przedsiębiorstwo społeczne, która wchodzi na rynek lokalny oferując następujące usługi:
grafika i strony WWW (projektowanie stron WWW, monitoring i aktualizacja stron www, prezentacje multimedialne, marketing internetowy, projektowanie materiałów reklamowych, wizerunek graficzny firmy)
biuro rachunkowe (prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z ZUS, usługi w zakresie kadr)
usługi sekretarskie (prowadzenie sekretariatu, korespondencja seryjna, organizowanie zebrań i konferencji)
Twojej firmie zależy na trwałych i mocnych relacjach z klientami. Zaproponuj rozwiązanie, które pozwoli zbudować optymalną komunikację z klientami firmy oraz zwiększy ich satysfakcje i lojalność wobec niej ( uwzględnij grupy docelowe, wymagane nakłady i inwestycje, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem usług) Zaproponuj kierunki ekspansji firmy w związku z zagrożeniem ze strony konkurencji.

Jako konsultant ds. marketingu w w/w firmie zostałeś poproszony o przygotowanie raportu, który przedstawi etapy działań związanych z promowaniem nowej firmy na rynku oraz proponowane sposoby i metody realizacji. Jaką kampanię wizerunkowa zaproponujesz? Jakie wartości i korzyści będziesz komunikować? Ze względu na ograniczone fundusze weź pod uwagę BTL-owe oraz niestandardowe formy komunikacji (marketing szeptany).
Zostałeś poproszony o zaproponowanie kampanii reklamowej wykorzystującej internet jako główny środek przekazu. Przedstaw projekt kampanii internetowej w/w firmy. Jaki zasięg kampanii byłby odpowiedni? Jakie serwisy internetowe wybierzesz? Zaproponuj skuteczną formę tej reklamy i odpowiednie ramy czasowe.

 

 

 


Klubowicze

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.