Jak nie marnować żywności

Prace nad ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Trwają prace, w połączonych komisjach Sejmu RP, nad senackim projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Business Centre Club przedstawił uwagi do tej regulacji. Pozytywnie oceniamy próbę ustawowej interwencji w kwestię zapobiegania marnowaniu żywności. Problem ten, o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, ale i etycznym, wymaga przedstawienia przez państwo konkretnych instrumentów i zachęt mogących stworzyć kompleksowy system obrotu żywnością pozwalający na efektywne wykorzystanie wyprodukowanych dóbr. Zwracamy uwagę na dwa zasadnicze aspekty, które znacząco obniżają wagę i skuteczność planowanych regulacji.

 Po pierwsze, projekt ustawy ogranicza działania w zasadzie wyłącznie do obszaru dystrybucji, która wg statystyk odpowiada za zaledwie 5% marnowanej żywności. Ustawa pomija efektywność wykorzystania produktów spożywczych na pozostałych etapach cyklu – produkcji i w szczególności konsumpcji w gospodarstwach domowych, choć to właśnie na tym ostatnim etapie dochodzi do zdecydowanej większości zjawiska marnotrawienia żywności. BCC proponuje objęcie ustawą także producentów żywności, przy czym zgodnie z poniższymi uwagami, zwiększenie udziału producentów w procesie oszczędzania żywności powinno być dokonane w formie zachęt, a nie obowiązków obwarowanych groźbą sankcji finansowych.

 Po drugie, zamiast tworzyć system zachęt dla przedsiębiorców, którzy i tak od lat coraz lepiej współpracują z bankami żywności przy zagospodarowaniu produktów spożywczych, ustawa nakłada na nich kolejne obowiązki i sankcje za ich nie wykonywanie. Projektowana ustawa przewiduje m. in. obowiązki zawierania z organizacjami pożytku publicznego, pod groźbą kar pieniężnych, umów dotyczących nieodpłatnego przekazywania żywności, dodatkowe zobowiązania w zakresie raportowania i opłaty karne za zmarnowaną żywność. To błędne podejście.
BCC proponuje wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców, natury podatkowej i finansowej, które skłoniłyby firmy do jeszcze bardziej ścisłej współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Takie podejście przyniesie znacznie lepsze rezultaty.