Zebranie Walne LFP 2008 r.

W imieniu Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców serdecznie zapraszam Państwa na:
Zwyczajne WALNE ZEBRANIE Lubelskiego Forum Pracodawców

data: 6/7 czerwca 2008 r.
godzina: 17.00
miejsce: Ośrodek wypoczynkowy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
Białka k. Parczewa gm. Dębowa Kłoda
21-211 Dębowa Kłoda
program spotkania:
17.00 początek Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Walnego Członków LFP

 

 PORZĄDEK OBRAD:
  • Otwarcie Walnego Zebrania i Wybór Przewodniczącego;
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Forum za ubiegły okres;
  • Przedstawienie bilansu , rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2007r.;
  • Dyskusja nad pkt. 2-3 i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego;
  • Wybory do Komisji Rewizyjnej;
  • Przedstawienie nowych Członków LFP;
  • Dyskusja nad kierunkami i programami działania Forum na bieżący i przyszły rok;
  • „Omówienie strategicznych kierunków zarządzania Górniczą Fabryką Narzędzi PZZ Sp. z o.o.” – wystąpienie p. Jana Brożka

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem innych zagadnień podczas Zgromadzenia Walnego LFP proszę o ich zgłoszenie drogą mailową do Porządku Obrad do dnia 21 maja 2008r.

18.00 przerwa
19.45 Wystąpienia zaproszonych gości
Uroczysta kolacja po wystąpieniach Gości.

  Dokumenty:
  • Bilans za rok 2007, Informacja dodatkowa do bilansu, 
  • Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły znajdują się do wglądu w siedzibie Forum od dnia 26.05.2008r. w godzinach pracy biura.

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności liczby osób reprezentujących Firmę, noclegu w hotelu do dnia 2.06.2008r.
na nr tel.kom. 609 06 20 70 Justyna Bielak Pracownik Biura Lubelskiego Forum Pracodawców